CDP Türkiye ve Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu olarak dahil olduğumuz Sürdürülebilirlik Platformu ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) bünyesinde hazırlanmasında katkı sunduğumuz doküman, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından dikkate alınmış ve hem Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi hem de Kurumsal Yönetim Tebliği’ne dair bazı değişiklikler bugün itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Bu değişiklik kapsamında;

  • Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanma alanı bakımından Tebliğ’in 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen “…(a) Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar, (b) Payları Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı dışındaki diğer pazar, piyasa veya platformlarında işlem gören ortaklıklar, (c) Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran/başvurulan ortaklıklardan; payları Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı dışındaki diğer pazar, piyasa veya platformlarında işlem görecek olanlar ile (ç) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara göre dışarıda yerleşik sayılan ortaklıklar…” dışında kalan ortaklıkların, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlamalarında, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamalara yer vermeleri,
  • Ortaklıklar tarafından yıllık faaliyet raporlarında, diğer hususların yanında, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilerin neler olduğuna ilişkin bilgilerin açıklanması

ön görülmektedir.

Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayalı olup, sürdürülebilirlik ilkelerine ilişkin Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi hazırlanmıştır.

Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’ne ulaşmak için tıklayınız.